"Love in the Dream" 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong

2022-06-20 09:46 0

image.jpeg


Exhibition: Love in the Dream

Location: 10 Chancery Lane Gallery, Hong Kong

Theme: 10 Chancery Lane Gallery 20th Anniversary Celebrations

Artists: Anothermountainman ( Stanley Wong )、Bui Cong Kanh、Cang Xin、Chan Dany、Serge Clement、Dinh Q. Le、Atul Dodiya、Nandan Ghiya、Gu Benchi、Maya Hewitt、Htein Lin、Huang Rui、Marques de Jadraque、Ko Siu Lan、Sutee Kunavichayayont、Carol Lee Mei Kuen、Frog King Kwok、Li Wei、Liang Hao、Hung Liu、Ma Desheng、Manit Swriwanichpoom、Gered Mankowitz、Laurent Martin "Lo"、Ken Matsubara、Tuan Andrew Nguyen、Pan Jian、Rong Rong & Inri、Julian Schnabel、Shi Guorui、Wang Keping、Xiao Lu、Xiao Zheluo、Shao Yinong & Muchen、John Young Zerunge、Jessica Zoob.