Dialogue ( Installation)

2020-09-08 02:56 0

Artist: Xiao Lu

Time: 1988

Location: Zhejiang Academy of Fine Art

Teacher: Zheng Shentian, Hu Zhenyu, Wang Chenyi


2.对话 装置 1988年毕业展 此作品刊登于《新美术》.jpg

Dialogue on "New Art" magazine


1.“对话”装置 1988年毕业展 此作品刊登于《美术》.jpg

Dialogue on "Art" maganie